Hệ thống thì hiện tại tiếp diễn đầy đủ kèm ví dụ minh họa

Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous là một trong 13 thì trong tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến. Thì này dùng để diễn tả sự việc đang diễn ra trong lúc nó hoặc xung quanh lúc đó hoặc sự việc còn đang tiếp diễn.

Thì hiện tại tiếp diễn

1. Cấu trúc

1.1 Câu khẳng định: S + tobe + Ving

Ex: Meh is not watching TV with his grandmother. (Meh đang không xem TV với bà của anh ấy.)

It’s 12:31 now and my parents are cooking lunch in the kitchen. (Bây giờ là 12 giờ 31 phút trưa và bố mẹ tôi đang nấu ăn ở trong bếp.)

Trong đó động từ tobe được dùng như sau:

a. Sử dụng Am khi chủ ngữ là ngôi thứ nhất số ít (I)

Ex: I am playing boardgame. (Tôi đang chơi boardgame.)

b. Sử dụng Is khi chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (He, She, It) hoặc danh từ số ít và danh từ không đếm được

Ex: She is jogging. (Cô ấy đang chạy bộ)

The policeman is catching the rob. (Cảnh sát đang bắt ăn trộm.)

c. Sử dụng Are khi chủ ngữ là ngôi thứ 2 (You), ngôi thứ nhất số nhiều (We) hoặc danh từ số nhiều

Ex: They are doing volunteer works. (Họ đang làm các công việc tình nguyện.)

Nations are facing too much problems about the environment. (Các quốc gia đang đối mặt với rất nhiều vấn đề về môi trường.)

Lưu ý:

 • Các trường hợp động từ chỉ có 1 âm tiết kết thúc bằng phụ âm (ngoại trừ w, y, h, x) mà trước phụ âm đó là một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm rồi thêm đuôi -ing

Ex: Jog thành Jogging, Run thành Running, Stop thành Stopping, Swim thành Swimming,…

 • Các trượng hợp động từ có 2 âm tiết trở lên thì nếu trọng âm nhấn vào âm cuối thì mới gấp đôi phụ âm

Ex: Permit thành Permitting, Prefer thành Preferring,…

 • Các trường hợp động từ kết thúc bằng nguyên âm “e” thì bỏ hẳn nguyên âm này khi thêm -ing

Ex: Use thành Using, Take thành Taking, Make thành Making,…

 • Các trường hợp động từ kết thúc bằng “ee” thì khi thêm -ing vẫn giữ nguyên

Ex: Knee thành Kneeing, See thành Seeing, Agree thành Agreeing,…

 • Các trường hợp động từ kết thúc bằng đuôi “ie” thì chuyển thành “y” khi thêm -ing

Ex: Lie thành Lying,…

1.2. Câu phủ định: S + tobe not + Ving

Đối với câu phủ định sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, chỉ cần thêm not sau động từ tobe

Ex:

 • Tom is not driving car. (Tom đang không lái xe.)
 • Mike’s dogs are not sleeping. (Những con chó của Mike đang không ngủ.)

1.3. Câu nghi vấn

Tobe + S + Ving?

 • Yes, S + tobe
 • No, S + tobe + not

Ex: Are you teaching at this university? (Bạn có đang dạy học tại trường đại học này không?)

Yes, I am (Có, tôi có đang)

Is Maria having dinner with her family? (Maria đang ăn tối với gia đình của cô ấy phải không?)

Yes, she is. (Có cô ấy đang.)

Wh- + tobe (not) + Ving?

Ex: What are you doing? (Bạn đang làm gì thế?)

Where is he living now? (Anh ấy đang sống ở đâu?)

2. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang diễn ra ở thời điểm nói

Ex: My mother is watering the garden now. (Mẹ tôi đang tưới nước cho vườn)

I am cooking in the kitchen. (Tôi đang nấu ăn trong bếp.)

Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần (thường được lên kế hoạch trước)

Ex: He is moving to France tomorrow (Anh ấy sẽ chuyển tới Pháp vào ngày mai.)

Diễn tả một hành động đang diễn ra (có thể không ở thời điểm nói)

Ex: I am reading the book “Twilight”. (Tôi đang đọc cuốn sách “Chạng vạng”

I am falling in love with a girl. (Tôi đang thích một cô gái.)

Phàn nàn một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần và gây khó chịu (thường dùng với trạng từ chỉ tần suất như always, continually)

Ex: She is always telling lie. (Cô ta hay nói dối.)

It is raining continually. (Trời cứ mưa liên tục)

Diễn tả cái gì đó đang phát triển hơn

Ex: This tree is growing very well. (Cái cây này đang phát triển rất tốt.)

Vietnam is developing day by day. (Việt Nam đang phát triển từng ngày.)

3. Dấu hiệu

Trong câu có trạng từ chỉ thời gian: now, right now, at the present, at the moment, cấu trúc It’s + time + now

Ex: The train is coming now. (Tàu đang đến)

They are watching film in the livingroom. (Họ đang coi phim ở trong phòng khách.)

Trong câu có các động từ: Listen!, Look!, Watch!, Look out!, Watch out!, Keep silent!…

Ex: Keep silent! My teacher is having her phone call. (Yên lặng nào! Cô giáo đang nghe điện thoại.)

Listen! Someone is coming into. (Nghe này! Hình như có ai đó đang đi vào.)

4. Bài tập

Câu hỏi

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc:

1, It (get) …… dark. Shall I turn on the light?

2, They don’t have anywhere to live at the moment. They (stay) ….. with friends until they find somewhere.

3, Why are all these people here? What (happen). ………?

4, Where is your mother? She …….. (have) dinner in the kitchen

5, The student (not, be) ….. in class at present

6, Some people (not drink) ………… coffee now.

7, At present, he (compose) ……….. a piece of music

8, We (have) …………. dinner in a restaurant right now

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc:

1. Look! The car (go) ……….. so fast.

2. Listen! Someone (cry) ………… in the next room.

3. Your brother (sit) ………… next to the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) ……….. to pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) ………… lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk)…………. so loudly.

7. I (not stay) ………… at home at the moment.

8. Now she (lie) …………. to her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) …………. to New York.

10. He (not work) …………. in his office now.

Bài 3: Thêm từ thành câu hoàn chỉnh với thì hiện tại tiếp diễn

1. My/ father/ water/ some plants/ the garden.

……………………….

2. My/ mother/ clean/ floor/.

……………………….

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

……………………….

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

……………………….

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

……………………….

Bài 4: Khoanh tròn câu trả lời đúng:

1. “ You ………………….. hard today.” -Yes, I have a lot to do

a. is working

b. are working

c. am working

d. work

2. I ………Christine. Do you know where she is?

a. is looking

b. are looking

c. am looking

d. look

3. It …………………… darker and darker. Shall I turn on the light?

a. is getting

b. are getting

c. is getting

d. gets

4. They don’t have anywhere to live at the moment. They ……..with friends until they find somewhere.

a. is staying

b. are staying

c. am staying

d. stay

5. Things aren’t so good at work. The company money.

a. lose

b. loses

c. are losing

d. is losing

6. Today she (ride a bike) although her father drives her everyday.

a. is riding a bike

b. rides a bike

c. ride a bike

d. are riding a bike

7. You ……….. a lot of noise. Can you be quieter? I……….. to concentrate.

a. is making/trying

b. are making/ am trying

c. are making/ trying

d. is making/ am trying

8. Why are all these people here? What …………….

a. happens

b. happening

c. is happenning

d. is happening

9. Please don’t make so much noise. I ……………….. to work.

a. is trying

b. are trying

c. trying

d. am trying

10. Let’s go out now. It ……………… any more.

a. am not raining

b. is not raining

c. are not raining

d. raining

11. You can turn off the radio. I …………. to it.

a. are not listening

b. isn’t listening

c. am not listening

d. don’t listening

12. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She ……..a great time and doesn’t want to come back.

a. has

b. are having

c. am having

d. is having

13. I want to lose weight, so this week I …………… lunch.

a. am eating

b. isn’t eating

c. aren’t eating

d. am not eating

14. Andrew has just started evening classes. He ……………. German.

a. are learning

b. is learning

c. am learning

d. learning

15. Paul and Sally have an argument. They ……………. to each other.

a. are speaking

b. is speaking

c. am speaking

d. speaking

16. I ……….. tired. I need a rest.

a. is geting

b. are getting

c. is getting

d. am getting

18. Tim …….. this week. He is on holiday.

a. is working

b. are working

c.am working

d. works

19. Listen ! Sam …………….. the piano.

a. are playing

b. am playing

c. plays

d. is playing

20. They …………….. a new hotel in the city center.

a. are building

b. am building

c. is building

d. build

21. Look! Somebody ……………….. in the river.

a. is swiming

b. are swimming

c. am swiming

d. is swimming

22. The phone

a. aren’t ringing

b. isn’t ringing

c. am not ringing

d. doesn’t ring

23. (The weather get) colder and colder

a. The weather is getting

b. The weather gets

c. The weather are getting

d. The weather get

24. Sue ……. …. to become a doctor?

a. are playing

b. am playing

c. plays

d. is playing

25. (you take) …… ………your daughter with you?

a. are you taking

b. is you taking

c. am you taking

d. are you taking

26.(the dog play)……………………….. with the kids?

a. are the dog playing

b. am the dog playing

c. does the dog playing playing

d. is the dog

27.(they come)…. ……………………tonight?

a. are they coming

b. is they coming

c. are they coming

d. is they coming

28. Be quiet! The baby

a. is sleeping

b. sleep

c. sleeps

d. are sleeping

29. Look! A man ………………… after the train.

a. running

b. runs

c. rund.

d. is running

30. I ……………….an exercise on the present tenses at this moment.

a. is doing

b. are doing

c. am doing

d. do

31. My father .. …………. in the garden and it ………………..now

a. is working/ is raining

b. works/ rains

c. working/ raining

d. are working/ are raining

32. Mai …….. some food at present. She always……. in the morning

a. is cooking/ cooks

b. cooks/ is cooking

c. cooks/ cooks

d. is cooking/ is cooking

33. The students ………………….the test right now?

a. Are……do

b. are…….. doing

c. is ……… doing

d. do…………. do

34. Now She ……………………..for her husband in the rain

a. are waiting

b. is waiting

c. waits

d. wait

35. His brother …………………… a novel at the moment?

a. are……….. writing

b. are writing

c.is writing

d. is……….writing

36. The children ……in the kitchen at present

a. isn’t playing

b. am not playing

c. aren’t playing

d. play

37. Lan ……………………. to the English teacher now

a. isn’t speaking

b. aren’t speaking

c. doesn’t speak

d. don’t speak

38. They …………the Christmas dinner at present

a. are preparing

b. is preparing

c. prepare

d . prepares

39. John ………. that car now

a. am driving

b. is driving

c. are driving

d. drives

40. The workers ……… ………a new house right now

a. are building

b. am building

c. is building

d. build

41. Tom ……………………. two poems at the moment?

a. are………. writing

b. are writing

c. is writing

d. is…………writing

42. The chief engineer ……………………….. all the workers of the plant now

a. is instructing

b. are instructing

c. instructs

d. instruct

43. He …………. his pictures at the moment

a. isn’t paint

b . isn’t painting

c. aren’t painting

d. don’t painting

44. We ……..the herbs in the garden at present

a. don’t plant

b. doesn’t plant

c. isn’t planting

d. aren’t planting

45. They …………………. the artificial flowers of silk now?

a. are………. making

b. does……… making

c. is……….. making

d. Do ……… making

46. Your father …. …………your motorbike at the moment

a. is repairing

b. are repairing

c. don’t repaird

d. doesn’t repair

47. Look! The man ……………………. the children to the cinema

a. is taking

b. are taking

c. does taking

d. takes

48. Listen! The teacher …………………a new lesson to us

a.is explaining

b. are explaining

c. explain

d. explains

49. Be careful! You ………………….. ten glass bottles?

a. is ……… bring

b. are ……… bringing

c.do …………. bring

d. does ……. bring

50. Ba ……Math very hard now

a. are studying

b.am studying

c. studys

d. is studying

51. We …………… ..dinner in a restaurant right now

a. is having

b. are having

c. am having

d. is having

51. I. ………….. TV with my parents in the living room now

a. am watching

b. are watching

c. is watching

d. watch

52. Some people………………… coffee now

a. are not drinking

b. is not drinking

c. do not drink

d. does not drink

53. At present, he ………………… a piece of music

a. is composing

b. are composing

c. composes

d. compose

54. My father (listen)………………. to the radio now.

a. are listening

b. is listening

c. am listening

d. listens

55. Where is your mother? She ………………… (have) dinner in the kitchen.

a. is having

b. are having

c. am having

d. is having

56. Mr. Nam (not work) …….. at the moment.

a. is not working

b. are not working

c.am not working

d. not work

57. The students (not, be) …………………..in class at present.

a. am

b. is

c. are

d. be

58. The children (play)………………………………… in the park at the moment

a. are playing

b. am playing

c. plays

d. is playing

59. Look! The bus (come) ……… a. are coming

b. is coming

c. are coming

d. is coming

60. John (not read) ………………..a book now.

a. isn’t reading

b. aren’t reading

c. am not reading

d. doesn’t reading

61. What you (do) ………………..tonight?

a. are….do

b. are…….. doing

c. is ……… doing

d. do………… do

62. Jack and Peter (work)……………….. late today.

a. is working

b. are working

c. am working

d. work

63. Silvia (not listen) ……………….. to music at the moment.

a. aren’t listening

b. isn’t listening

c. am not listening

d. doesn’t listens

64. Maria (sit)………………. next to Paul right now.

a. sit

b. is siting

c. are sitting

d. sits

65. How many other students you (study) ……………….. with today?

a. are ….studying b.am…… studying

c.do…..study

d. is …..studying

66. He always (make) ………………. noisy at night.

a. make

b. are making

c. is making

d. makes

67. Where your husband (be) ………

a. am

b . is

c. are

d. be

68. She (wear) ………………..earrings today.

a. is wearing

b. are wearing

c. am wearing

d. wears

69. The weather (get) ………………..cold this season.

a. gets

b. are getting

c. is getting

d. are gets

70. My children (be)…………. upstairs now. They (play) …………..games.

a. am/ am playing

b.is/is playing

c. are/are playing

d. be/ being

71. Look! The bus (come).

a. are coming

b. is coming

c. are coming

d. is coming

72. He always (borrow) ………………..me money and never (give).. ……………… back.

a. is borrowing/ giving

b. are borrowing/ giving

c. borrows/ giving

d. borrow/ giving

73. While I (do)…………….. my housework, my husband (read) ……………….. books.

a. am doing/ is reading

b. are doing/ is reading

c. is doing/ are reading

d. am doing/ are reading

74. Why ……..at me like that? What’s the matter?

a. do you look

b. have you looked

c. did you look

d. are you looking

75. I…….in the room now.

a. am being

b. was being

c. have been being

d. am

76. It……..dark. Shall I turn on the light?

a. is getting

b. get

c. got

d. has got

77-“Are you ready, Ann?” “Yes, I………

a. am coming

b. come

c. came

d. have came

78-Look! That man………..to open the door of your car.

a. try

b. tried

c. is trying

d. has tried

Đáp án

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc:

 1. It (get) is getting dark. Shall I turn on the light? 
 2.  They don’t have anywhere to live at the moment. They (stay) are staying with friends until they find somewhere. 
 3. Why are all these people here? What (happen) are happening? 
 4. Where is your mother? She is having (have) dinner in the kitchen 
 5. The student (not, be) isn’t in class at present 
 6.  Some people (not drink) are not drinking coffee now. 
 7. At present, he (compose) is composing a piece of music 
 8.  We (have) are having dinner in a restaurant right now

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc:

1. Look! The car (go) so fast.

– is going

2. Listen! Someone (cry) in the next room.

– is crying

3. Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present? – Is your brother sitting

4. Now they (try) to pass the examination.

– are trying

5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen. – are cooking

6. Keep silent! You (talk) so loudly.

– are talking

7. I (not stay) at home at the moment.

– am not staying

8. Now she (lie) to her mother about her bad marks.

– is lying

9. At present they (travel) to New York.

– are travelling

10. He (not work) in his office now.

– isn’t working

Bài 3: Thêm từ thành câu hoàn chỉnh với thì hiện tại tiếp diễn

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

– My father is watering some plants in the garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

– My mother is cleaning the floor.

3. Mary/ have/ lunch/her/ friends/ a/ restaurant.

– Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

– They are asking a man about the way to the railway station.

5. My/ student/ draw/a/ beautiful/ picture.

– My student is drawing a beautiful picture.

Bài 4: Khoanh tròn câu trả lời đúng:

1. b. are working

2. c. am looking

3. c. is getting

4. b. are staying

5. d. is losing

6. a. is riding a bike

7. b. are making/ am trying

8. d. is happening

9. d. am trying

10. b. is not raining

11. c. am not listening

12. d. is having

13. d. am not eating

14. b. is learning

15. a. are speaking

16. d. am getting

18. a. is working

19. d. is playing

20. a. are building

21. d. is swimming

22. b. isn’t ringing

23. a. The weather is getting

24. d. is playing

25. d. are you taking

26. d. is the dog playing

27. c. are they coming

28. a. is sleeping

29. d. is running

30. c. am doing

31. a. is working/ is raining

32. a. is cooking/ cooks

33. b. are……. doing

34. b. is waiting

35. d. is………..writing

36. c. aren’t playing

37. a. isn’t speaking

38. a. are preparing

39. b. is driving

40. a. are building

41. a. are……….. writing

42. a. is instructing

43. b. isn’t painting

44. d. aren’t planting

45. a. are………. making

46. a. is repairing

47. a. is taking

48. a. is explaining

49. b. are ………. bringing

50. d. is studying

51. b. are having

51. a. am watching

52. a. are not drinking

53. a. is composing

54. b. is listening

55. a. is having

56. b. are not working

57. c. are

58. a. are playing

59. b. is coming

60. a. isn’t reading

61. b. are……… doing

62. b. are working

63. b. isn’t listening

64. b. is siting

65. a. are ….studying

66. c. is making

67. b. is

68. a. is wearing

69. c. is getting

70. c. are/are playing

71. b. is coming

72. a. is borrowing/ giving

73. a. am doing/ is reading

74. d. are you looking

75. d. am 76. a. is getting

77. a. am coming

78. c. is trying

Hy vọng bài viết đã giúp bạn trang bị thêm kiến thức về thì hiện tại tiếp diễn để có thể áp dụng trong cuộc sống và học tập một cách hiệu quả. Bài tiếp theo sẽ viết về thì hiện tại hoàn thành, mời bạn quay lại đón xem